Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС се срещна с административните съдии от Апелативен район - Велико Търново

При засилен интерес и активно участие на административните ръководители и на съдии от Апелативен район - Велико Търново, премина третата среща, с представители на Висшия съдебен съвет, Комисията по дисциплинарните производства /КДП/ и Работната група за изработване на единни критерии/правила при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати.  В работния форум, проведен в гр. Велико Търново, взеха участие членовете на ВСС - Юлиана Колева, Галина Карагьозова, Незабравка Стоева, Юлия Ковачева и Димитър Узунов.


Обсъдени бяха режимът на дисциплинарните производства и критериите при налагането им, регламентирани в Закона за съдебната власт. Юлия Ковачева, член на КДП, откри срещата и представи дейността на създадената с решение на ВСС Работна група. Тя обобщи темите, по които се очаква председателите на съдилищата да изразят становище и призова участниците към активно участие, включително и изготвяне на писмени предложения и становища. На административните ръководители бе обърнато внимание, че при установяване на допуснати забавяния при произнасяне от магистрати, следва да се предприемат мерки за подпомагането им, както и да упражняват правомощията си по чл. 327 от ЗСВ преди привличане на магистрата към дисциплинарна отговорност, ако посочените нарушения се дължат на лоша организация на работата им.


Като акцент при всички досегашни дискусии се открояват: дисциплинарните нарушения на етичните правила, разписани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати; натовареността на съответния орган и индивидуалната натовареност на магистрата при изясняване въпросите за дисциплинарната отговорност, включително и при определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание, както и необходимостта от мотивиране и събиране на доказателства за извършено дисциплинарно нарушение от страна на административните ръководители при предложение за налагане на дисциплинарно наказание.


Галина Карагьозова, член на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, представи началото на "Основното изследване свързано с натовареността на съдиите чрез програмиран електронен web базиран въпросник" , което се извършва в изпълнение на решение на ВСС, и призова съдиите за активност, за да се гарантира валидност и обективност на резултатите с цел изработване на ефективна система за отчитане и оценка на натовареността чрез измерване на необходимото време за разглеждане на дела. Обект на изследването са приключилите през последната календарна година първоинстанционни и второинстанционни - граждански, търговски, административни и наказателни дела във всички съдилища на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във