Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС се запозна с изпълнението на бюджета на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2019 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.

За посочения период във ВСС са постъпили приходи в размер на 347,185 млн. лв., от които 78,74 % са приходи от субсидия, 18,99 % са постъпления от съдилищата и 1,59 % са приходи от НАП. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е 62,72 %., при среден ръст на изпълнение 66,67 %.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 72,753 млн. лв., като се запазва тенденцията от началото на годината за по-нисък приход в сравнение с планираните за периода 77,333 млн. лв.. Неизпълнението за осемте месеца на 2019 г. е 4,580 млн. лв. и е налице спад на приходите със 7,57 % в сравнение с м. август 2018 г.

Приходите от съдебни такси са в размер на 62,429 млн. лв. при план за 8-те месеца – 66,667 млн. лв. Неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.08.2019 г. е 4,238 млн. лв. и е налице 3,03 % намаление на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2018 г.

Другите приходи от дейността на органите на съдебната власт са 10,324 млн. лв., като неизпълнението към 31.08.2019 г. е 0,342 млн. лв. Към тези приходи са приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на 6,628 млн. лв. и представляват 9,11 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт за осемте месеца на 2019 г. са 445,937 млн. лв. при планирани 473,604 млн. лв. и представляват 62,77 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение за този период 66,67 %.  По-високо е усвояването на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 12,59 %. Разходите за персонал са в общ размер на 402,897 млн. лв. или 90,35 % от общите разходи към 31.08.2019 г. Разходите за издръжка са в размер на 37,170 млн. лв. или 8,34 % от разходите към 31.08.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 5,870 млн. лв. или 1,32 % от общите разходи. Изпълнението на капиталовите разходи е ниско, поради изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Във връзка с бюджетния дефицит и ниската събираемост на публичните вземания на съдебната власт, членовете на ВСС Севдалин Мавров, Евгени Диков и  Олга Керелска поставиха въпроси към министъра на правосъдието Данаил Кирилов свързани с предприемане на мерки за увеличаване възнагражденията на вещите лица и очакваното увеличение на разходите за съдебни производства, предвид отпадането на института на съкратеното съдебно следствие при делата за умишлено убийство.

Посочено бе, че все още не са предприети действия по предложенията за законодателни промени в процесуалните закони за прилагане института на видеоконферентната връзка, изготвени в рамките на реализирания съвместно от Министерство на правосъдието и ВСС проект “Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”. Коментирана бе и необходимостта от активизиране дейността на публичните изпълнители с цел повишаване събираемостта на вземанията на съдилищата. Предвид ниския процент на постъпващите приходи от дейността на Националната агенция по приходите – 1,59 % за м. август 2019 г., бе коментирана възможността за законодателни промени, с които да се регламентира вземанията на съдебната власт да се събират от друг орган.

Министърът на правосъдието се ангажира да бъде поискана справка от НАП за събираемостта на вземанията на съдебната власт, която да бъде представена на заседание на Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във