Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС се запозна с нарушено право за разглеждане на дела в разумен срок и изплатените обезщетения

На основание чл. 60м, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие два доклада с данни за установените от Инспектората към ВСС (ИВСС) нарушения на правото на разглеждане и решаване делата в разумен срок по реда на глава трета „а“ ЗСВ и два отчета на министъра на правосъдието за изплатените обезщетения за периода 1 април – 30 септември 2021 г.

В този период в ИВСС по този ред са постъпили общо 145 заявления, от които по граждански, търговски и административни дела – 102, а по наказателни – 43. Разгледани са 184 заявления и по тях са изготвени констативни протоколи и становища, изпратени на министъра на правосъдието, на основание чл. 60д ЗСВ. От приетите за основателни 143 заявления, по наказателни дела са 35 броя, а по граждански, търговски и административни дела – 108. През този период в Министерството на правосъдието (МП) са постъпили 179 заявления, като 15 от тях са оставени без разглеждане по същество. Изплатени са обезщетения в размер на общо 211 527 лв. по 78 споразумения, 10 от които са по наказателни дела, 62 по граждански дела и 6 по административни дела.

В периода 1 юли – 30 септември 2021 г., в ИВСС са постъпили общо 117 заявления, от които 77 по граждански, търговски и административни дела, и 44 по наказателни дела. Разгледани са 114 заявления, за основателни са приети 75 заявления, от които 17 по наказателни дела, а 58 по граждански, търговски и административни дела. През този период в МП са постъпили 122 заявления, 21 са оставени без разглеждане по същество. Изплатените обезщетения са в размер общо на 239 400 лв. по 87 споразумения, от които 14 са по наказателни дела, 60 по граждански дела и 13 по административни дела.

Колегията прие анализ на констатираните от ИВСС причини на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м, ал. 2 ЗСВ. Анализът потвърждава тенденцията, че най-значителнитен брой случаи са допуснати в органите на съдебна власт в Софийски апелативен район. Причините за установените нарушения са идентични с констатираните в предходни отчетни периоди, затова колегията напомни на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат препоръчаните с предходни решения мерки за тяхното отстраняване.

Приетите документи се публикуват на интернет сайта на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във