Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС ще анализира натовареността на военните съдилища

Висшият съдебен съвет възложи на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт да продължи наблюдението на натовареността на военните съдилища и военните прокуратури през цялата 2015г. и да представи на ВСС анализ на дейността на органите на военното правораздаване, обхващащ периода 2013-2015г. Реформата и структурата на военното правораздаване да се осъществява само в рамката на общи за всички органи на съдебната власт действия на Висшия съдебен съвет, в изпълнение на правомощията му по чл.30, ал.1, т.т.2 и 3 от Закона за съдебната власт.
Обсъждането на приетия Анализ на натовареността на военните съдилища и военните прокуратури за 2014г., както и на действията за продължаване реформата на системата на военното правосъдие се проведе в изпълнение на решение на ВСС по протокол №18/08.04.2015г.

В заседанието на Висшия съдебен съвет участваха Димитър Кюмюрджиев, заместник - министър на отбраната; полк Димитър Фикиин, председател на Военно-апелативен съд; полк. Веселин Стоев, административен ръководител на Военно-апелативна прокуратура; полк. Свилен Александров, председател на Софийски военен съд; полк. Спас Илиев, административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура София; полк. Асен Шопов, председател на Военен съд – Пловдив, полк. Димо Бъчваров – административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура Пловдив, полк. Георги Панев, председател на Военен съд – Сливен и полк. Христо Тинев – Военно-окръжна прокуратура Сливен.

Във връзка с Анализа на натовареността на военните съдилища и прокуратури за 2014г., приет от ВСС с решение по протокол№18/08.04.2015г., бяха представени становища от Министерство на отбраната и Прокуратурата на Р България. Във ВСС са депозирани и Обща позиция на военните съдии, военните прокурори и военните следователи, писма от областния управител на област Пловдив, кмета на Община Пловдив, председателите на адвокатските колегии в Пловдив и Сливен с предложения за продължаване на процеса по оптимизиране на органите на военното правораздаване.

Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на ВСС въз основа на постъпилите документи и приетия Анализ, счита за необходимо да продължи оптимизирането на структурата на органите на военното правораздаване, започнало на 01.04.2014г. със закриването на две военни съдилища и две военни прокуратури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във