Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС завъртя на максимални обороти дисциплинарките

Висшият съдебен съвет наложи на Адалберт Живков Кръстев, прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София  дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1 т.1 ЗСВ – „забележка”, за извършени дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4 т.5 ЗСВ.

Дисциплинарно дело №2/2015г. по описа на Висшия съдебен съвет е образувано с решение на ВСС по протокол №3/22.01.2015г. по предложение на административния ръководител-военно окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София.

Висшият съдебен съвет отложи за 17.03.2016г. произнасянето по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело №5/2015г. по описа на ВСС, поради представен болничен лист от Ивайло Христов Родопски, съдия в Районен съд – гр. Костинброд.

Висшият съдебен съвет, на основание чл.314 ал.3 от ЗСВ, потвърди наложените със заповеди на административни ръководители дисциплинарни наказания на магистрати, както следва:

- Наложеното със заповед №198/25.01.2016г. на Христо Динев – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.1 от ЗСВ – „забележка”, на Росица петрова Рускова – Петрова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т.3 от ЗСВ.

- Наложеното със заповед №638/09.10.2015г. на Валентин Вълков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.1 от ЗСВ – „забележка”, на Христо Любенов Николов – следовател в Окрожен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т.1, т.2 и т.4 от ЗСВ.

Висшият съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-04-12/26.01.2016г. на Тодор Деянов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, с която, на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Мария Василева Дамянова – административен ръководител – районен прокурор  на Районна прокуратура гр. Девин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във