Параграф22 Daily

§22 Новини

Забраната за реклама на адвокатите ще докара на България тежка наказателна процедура

Европейската комисия официално е уведомила България, че забраната за реклама на адвокатите нарушава правото на ЕС и е открила наказателна процедура. От Брюксел потвърдиха, че комисията е изпратила официално уведомително писмо (letter of formal notice) за българското законодателство, което забранява рекламата от адвокати и други форми на търговски комуникации и е заявила, че то противоречи на правилата на ЕС за регулирани професии, пише „Лекс“ в свой анализ.

Именно това официално уведомително писмо е първата стъпка при започване на наказателна процедура срещу държава, която не спазва правото на Европейския съюз. Проблемът произтича от Закона за адвокатурата (ЗА). Неговият чл. 42 забранява на адвоката да рекламира дейността си и да използва „средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика“.

Законът позволява на адвоката само да уточнява в коя област на правото практикува, да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее, както и да поддържа собствена интернет страница, „съдържаща професионална информация, доколкото тя не противоречи на разпоредбите на този закон и на правилата на Етичния кодекс на адвоката“. Нещо повече – личното пряко рекламиране на професионалната дейност, извършено в нарушение на ЗА, е дисциплинарно нарушение и за него всеки адвокат е заплашен със санкция (чл. 132, т. 4 ЗА).

Етичният кодекс на адвоката (ЕКА) доразвива забраните. Като регламентира, че адвокатът не може да прави сравнение с колеги за качеството на работата, обема и успеха на практиката си, размера на възнаграждението си. Кодексът забранява на адвокат да обещава постигането на конкретни резултати и да обявява имената на клиентите си. Той няма право и да предлага услугите си на бъдещ клиент лично, чрез посредник или по друг начин, освен когато има семейна, роднинска или предходна професионална връзка с лицето.

Конфликтът на тези разпоредби с правото на ЕС е отдавна известен на професионалната общност. Още през 2006 г. е приета Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, а нейният чл. 24 задължава всички държави-членки „да премахват всички общи забрани на търговски съобщения на регулираните професии“. Именно такава има обаче в българския Закон за адвокатурата от приемането му през 2004 г.

Проблемът е поставян многократно от адвокатите – на общи събрания, на професионални дискусии и конференции, но досега е бил пренебрегван от законодателя и продължава да виси.

Европейската комисия е открила процедурата през юли тази година и скоро ще изтече обичайният в такива случаи двумесечен срок, в който България да отговори на писмото ѝ. „Ако Комисията не е удовлетворена от отговора, даден от държавата-членка, тя може да изпрати официално искане за спазване на правото на ЕС („мотивирано становище“- reasoned opinion), като призовава държавата-членка да информира Комисията за мерките, предприети за спазване с правилата в рамките на два месеца“, разясниха от Брюксел.

Ако България и тогава не гарантира, че спазва правото на Европейския съюз, ЕК може да сезира съда в Люксембург и той да осъди държавата. Ако тя откаже да изпълни решението, Еврокомисията може да изпрати предупреждение и на финала продължителното упорство да не следва европейските регулации може да доведе до налагането на тежки финансови санкции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във