Параграф22 Daily

§22 Новини

Задължават кметовете да приемат граждани

В края на миналата година "малките" кметове поставиха ребром пред централната власт въпроса за финансирането им от общинските

Изрично задължение на кметовете за ежеседмичен прием на граждани предвижда законопроект на група депутати от "Обединени патриоти". Съгласно внесените в Народното събрание текстове за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация кметовете на общини, райони и кметства ще са длъжни да приемат и изслушват граждани в определени дни. Условията и редът за приемане и изслушване на гражданите трябва да бъдат утвърдени със заповед, а информацията да бъде публикувана на интернет страницата на общината. 

В мотивите към законопроекта е посочено, че целта е да бъде засилена личната отговорност на кметовете към гражданите, а "промяната е продиктувана от наблюдаваното в ежедневната практика недобросъвестно поведение отстрана на много кметове, които изолират гражданите, неглижират техните проблеми, не взимат под внимание мнението и желанията на обществените групи и по никакъв начин не осъществяват пряк контакт с тях". Както и че "подобни примери не са само изолирани и единични явления, а по-скоро се превръщат в практика и манталитет на местната власт по принцип".

Вносителите предлагат и въвеждане в закона на Глава "Административно-наказателни разпоредби", каквато незнайно защо няма. За неизпълнение на задължението за прием и изслушване на граждани от общинските кметове глобата е от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 200 до 800 лева. За районните кметове и кметовете на кметства глобата е от 200 до 500 лв. за първо и от 300 до 800 лв. за повторно нарушение. 

От 500 до 1000 лв. за първо и от 600 до 1200 лв. за повторно нарушение следва да бъдат глобявани кметовете на общини, които не изпълняват задължението си да представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати, като кметът на общината трябва да представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Актовете за установяване на административните нарушения, изършени от кметовете на общини, ще съставят председателите на общинските съвети или оправомощени от тях лица, а наказателните постановления ща се издават от областните управители. Актовете за установяване на административните нарушения, изършени от кметовете на райони и на кметства ще съставят длъжностни лица, оправомощени от кмета на съответната община, който ще издава наказателнито постановления. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления ще става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.    

В предварителната си оценка за въздействието на предложените промени вносителите пишат, че новите правомощия на ръководителите в местната власт няма да доведат до натоварване на общинските бюджети, а най-важните ползи ще са за гражданите с подобрението на условията на живот във всички аспекти. Остава да видим дали законопроектът няма да бъде възприет от големия коалиционен партньор в управлението ГЕРБ като предизборен популизъм, който заплашва местната власт с прекалено натоварване от близостта с гражданите.   

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във