Параграф22 Weekly

§22 Новини

Законът за частния фалит е готов

Министерството на правосъдието е изготвило закон за частния фалит. Законопроектът е наречен Закон за защита при свръхзадълженост на физическите лица. Основният принцип, заложен в подготвяния нормативен акт е, че длъжникът ще изплаща само дълговете, които реално може да погаси с имуществото и приходите си.


В мотивите към законопроекта е записано, че много често по обективни причини(свиване на пазара на труда, влошени условия за малкия и средния бизнес и др.) голяма част от гражданите не могат да си плащат кредитите.


Затъналият длъжник трябва да обяви пред съда, че е "свръхзадължен" и не може да погаси дълга си. За целта той трябва да декларира цялото си имущество и доходи и така ги предоставя "на разположение" на кредиторите. Оттук насетне затъналият е длъжен да съхранява декларираното имущество и да декларира всички новопридобити активи, както и да внася в особена сметка всеки доход извън жизненонеобходимите средства и вещи, защитени по закон.


От съотношението между активите и пасивите на длъжника трябва да е безспорно ясно, че задълженията му не могат да бъдат погасени при осребряване на цялото имущество плюс "разумно очакваните доходи" през следващите три години.


Друго условие, за да бъде допусната защита на "вечния" длъжник, е той да е добросъвестен и да не е изпадал в умишлена свръхзадлъжнялост, нито пък да е правил излишни разходи.


Защитата на длъжниците ще поемат съответните районни съдилища. Но истинността на декларираните обстоятелства ще се проверява не от съдиите, а от кредиторите. Ще има особен регистър в Агенцията по вписванията, в който ще се обявяват молбата за защита на длъжника, както и имотната му декларация с всички актуализации на имущества и доходи.


Три години след обявяването на молбата оставащите задължения ще се отписват, предвижда проектът. Десет години след обявяването на молбата за защита длъжникът ще е с ограничени права. Той няма да може да бъде учредител на търговски дружества, нито да участва в управителни органи и надзорни съвети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във