Параграф22 Daily

§22 Новини

Засега няма да награждават Валентин Спасов и Невена Калинова-Тодорова, реши Съдийската колегия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето си по предложението от административния ръководител – председател на Районен съд – Кърджали за поощряване на Валентин Костадинов Спасов и Невена Калинова Калинова – Тодорова – съдии в Районен съд – Кърджали, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и с парична награда в размер на 1000 лв.

След проведен дебат членовете на колегията решиха да се изиска допълнителна информация от председателя на Районен съд – Кърджали  за броя на отменените актове за посочения период на предложените за поощрение магистрати спрямо останалите съдии в районния съд, както и съпоставка за същия период по отношение на натовареността на магистратите от Районен съд - Кърджали с тази на съответните органи на съдебната власт.

Според Комисията по атестирането и конкурсите не са налице основания за  поощряване на предложените магистрати, като решението е мотивирано с проверка на данните от предложението на председателя на Районен съд – Кърджали, информацията, съдържаща се в кадровите досиета на магистратите, в атестационните им формуляри и в годишния отчет за работата на съда за 2018 г.

Съгласно изискванията на разпоредбата на т. 17 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, с парична или предметна награда се поощряват магистрати, придобили статут на несменяемост, които при периодични атестирания или при проверки на ИВСС са показали, че за проверяваните периоди са работили при натовареност, близка до най-високата натовареност на съответния орган на съдебната власт, всичките им актове са постановени в разумни срокове и са с отменяемост, равняваща се на най-ниската за съответния орган на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във