Параграф22 Daily

§22 Новини

Защитниците на народа поискаха от властта 40% признати нормативни разходи

Становище от Софийски адвокатски съвет, представляван от председателя му адвокат Ивайло Данов:

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) законодателят постави адвокатите в непосилна икономическа ситуация – от една страна е спряно разглеждането на почти всички съдебни дела, считано от 13.03.2020 г., а от друга страна са спрени сроковете по тези дела, както и образуването на нови производства „до отмяната на извънредното положение”.

Упражняването на адвокатската професия е дейност с постоянен характер, която е източник на доходи за адвоката. Предвид нейния траен характер и броя на услугите, чрез които се реализират доходи тя се квалифицира като дейност на предприятие, което по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин. Тази дейност обаче по същността си е пряко обвързана с конституционната защита на правата на гражданите, както и с цялостната дейност на съдебната система и органите в нея.

Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда изплащане на компенсация на работодателите в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, отговарящ на посочените в постановлението условия. Субектите, които могат да получат тези компенсации, са изрично изброени в чл. 2 от същото постановление. Те не включват самоосигуряващите се лица, които също търпят огромни загуби и за разлика от съдебните служители не се осигуряват от държавата.

Към настоящия момент адвокатите не реализират приходи, поради което изпитват изключителна трудност при посрещане на текущите си разходи във връзка с поддръжката на материално-техническата база, необходима за осъществяване на адвокатската дейност. Като самоосигуряващи се лица те заплащат дължимите суми за авансови данъци  осигуровки, както и заплащат осигуровки за техните служители. Част от адвокатите упражняват дейността си в адвокатски дружества и сдружения, в които са ангажирани и множество технически сътрудници, работещи на трудови договори.

Към момента доходите от упражняване на адвокатска професия подлежат на облагане само по реда на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ, който установява приспадане на данъка върху доходите с нормативно признати разходи за дейността с 25 на сто за лица, упражняващи свободна професия, независимо от размера на направените разходи през данъчната година. Този процент се явява твърде нисък за настоящата тежка икономическа ситуация на растяща безработица и предстоящи масови фалити, в която обективно се очертава огромен спад в доходите на лицата, осъществяващи свободни професии.

В настоящата безпрецедентна ситуация при обявено извънредно положение в страната и спиране работата на съдебнатасистема, с която неразривно е свързана дейността на адвокатите като упражняващи свободна професия и самоосигуряващи се лица, не са предвидени абсолютно никакви облекчения и обезщетения във връзка с осъществяваната от тях дейност, макар те да са в невъзможност за реализиране на какъвто и да било приход.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Различното данъчно третиране е необосновано.

С оглед липсата на каквито и да било мерки за компенсиране на загубите от извънредното положение и съпътстващите го мерки – ограничаване работата на съдебната система, на търговския оборот и свободата на придвижванесчитаме, че за категория лица, които упражняват свободна професия, и в частност адвокатите, следва да се въведе корекция при приспадане на нормативно признати разходи за дейността от данъка върху доходите, като процентът на разходите се приравни с този на другите самоосигуряващи се лица и да бъде 40 %, а не 25%, както е до сега.Следва незабавно да се приеме изменение на чл. 29, ал. 1, т.3 от ЗДДФЛ като същия бъде приведен, съгласно разпоредбата на т. 2 от същия текст.

Моля да приемете настоящото становище при преценката на мерките, касаещи над 14 000 български адвокати, които мерки следва по-нататък да бъдат предприети за гарантиране на нормалното осъществяване на една конституционно закрепена професия, гарантираща адекватна защита на правата и свободите на гражданското общество.

Предлагаме незабавно да се предприемат мерки за промяна на ЗДДФЛ и да се приеме изменение на закона, с което подлежащите на приспадане от данъка нормативно признати разходи за дейността да са минимум 40 процента от реализираните приходи на лицата, упражняващи свободни професии.

Присъединяваме се изцяло и към предложението на Висшия адвокатски съвет за законодателни изменения по отношение декларирането на доходите от свободни професии, както и заплащането на данъчни и осигурителни задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във