Параграф22 Daily

Избори 2014

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 775/10.08.2020 г., на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, с която на основание чл. 327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Стоян Загоров – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна.

Тя ще бъде приложена ведно с решението на Прокурорската колегия към кадровото дело на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Цветомир Папурков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ловеч, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата прокуратура до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Гоце Делчев бе определен досегашният административен ръководител – Иван Чилев, считано от 29.10.2020 г. до закриване на органа на съдебната власт, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура - Стара Загора бе определен Андреан Сутров – заместник на административния ръководител в същата прокуратура, считано от 26.10.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да остави без уважение предложението от Таня Александрова – прокурор в Районна прокуратура – Харманли за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и преназначаването й от Районна прокуратура – Харманли в Софийска районна прокуратура.

Разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ предвижда възможност за преназначаване на магистрати, без провеждането на конкурс, в случай на закриване на органи на съдебната власт или при намаляване щатната численост на заетите длъжности в тях, като и в двата случая съответните длъжности се разкриват в друг равен по степен орган на съдебната власт. Основен критерий при вземането на решението за откриване на процедурата е установена необходимост от кадрово обезпечаване на орган на съдебната власт, по отношение на който са налице данни за висока натовареност, за сметка на друг орган, с отчетена трайно ниска натовареност, което да позволи намаляване на заетата му щатна численост без това да се отрази на работата му.

Но съобразно констатираната ситуация в двата органа, предвид този основен критерий, не е налице основание за откриване на такава процедура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да прекрати процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пещера, поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат – Татяна Щерева – прокурор в същата прокуратура и изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пещера.

Facebook logo
Бъдете с нас и във