Параграф22 Daily

Избори 2014

Цветомир Цветанов е втори мандат председател на Районен съд – Етрополе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 9 гласа „за“ Цветомир Цветанов за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Етрополе. Той има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В периода 22.10.2014 г. – 22.10.2019 г. е бил административен ръководител – председател на съда, след което и към настоящия момент изпълнява тези функции. Кандидатът е получил единодушна подкрепа от Общото събрание на съдиите от Районен съд – Пирдоп и Районен съд – Етрополе.

Цветомир Цветанов се кандидатира за втори мандат, мотивиран от натрупания житейски и професионален опит в съдебната система и придобитите административни и организационни умения. Той се ангажира да работи за запазване на създадените добри практики и условия на труд в съда като допринесе за тяхното надграждане и усъвършенстване. Набелязаните основни цели предвиждат осигуряване на правилно, законосъобразно и срочно правораздаване, с което да се осигури безпристрастност, информираност на гражданите и юридическите лица, откритост, достъпност и прозрачност на действията, повишаване на постигнатия от съда висок дял на приключилите в тримесечен срок дела и повишаване на качеството на постановените съдебни актове по граждански производства. Планираните мерки за тяхното постигане включват провеждане на периодични анализи и набелязване на мерки за свеждане до минимум на забавените производства; провеждане на срещи със съдии от други районни съдилища, повишаване на професионалната квалификация на съдиите, стриктно и целесъобразно разходване на бюджета на съда; продължаване на практиката за публикуване на съдебни актове по приключили дела и по-широко популяризиране на интернет сайта на съда.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева и Атанаска Дишева – членове на ВСС, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, като поискаха практическа информация за работата на Районен съд – Етрополе с Единната информационна система на съдилищата, относно възможните модели за реформа на съдебната карта, развитието на електронното правосъдие и подсъдността на делата.

Подкрепа за кандидатурата на Цветомир Цветанов заявиха Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като акцентираха на неговото представяне в процедурата и на показаната ясна визия за развитие на съда, на демонстрираното задълбочено познаване на Районен съд – Етрополе и на съдебния район, на административния опит, професионални и етични качества на кандидата, както и на отношението му към проблемите на съдилищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във