Параграф22 Daily

Избори 2014

Приеха информация от ИВСС за причините за възобновяване на наказателни дела от апелативните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация от Инспектората към ВСС за изпълнени препоръки, дадени в акт за резултати от извършена тематична проверка, относно „Причини за възобновяване на наказателни дела от апелативните съдилища в случаите по чл. 424, ал. 1 от НПК“. Тя е възложена със Заповед № ТП-01-2/11.04.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

Тематичната проверка обхваща съдилищата в съдебните райони на Апелативен съд – Пловдив, Апелативен съд – Варна, Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – Велико Търново. В акта от проверката са дадени препоръки на председателите на апелативните съдилища да създадат организация за запознаване на председателите на окръжните съдилища с резултатите от проверката. На председателите на окръжните съдилища са дадени препоръки съобразно правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт да свикат общи събрания, на които да запознаят съдиите от съдебния район с резултатите от проверката на ИВСС, да ги анализират и обсъдят; да изпратят препис от акта за резултатите от проверката на ръководителите на районните и окръжните прокуратури от съответния съдебен район; както и да упражнят правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – да извършат лично или да възложат на съдия от съответния окръжен съд проверка на организацията и дейността на съдиите от районните съдилища през 2019 г., във връзка с констатациите в акта. Констатациите от двете проверки трябва да бъдат съпоставени, анализирани и обсъдени на общи събрания на съдиите в съдебния район, и да се предприемат мерки за подобряване на дейността по посочените дела. Препоръчано е също повишаване на професионалната квалификация на съдиите от съответния съдебен район.

Изискано е ИВСС и председателите на апелативните съдилища да бъдат уведомени за резулататите от проверката в едномесечен срок.

На председателите на районните съдилища е възложено съгласно правомощията им по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ да свикат общо събрание, на което да анализират и обобщят практиката на съда по делата, решени със споразумение по реда на глава 29 от Наказателно-процесуалния кодекс и по делата, разгледани по реда на глава 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказатие“ по чл. 78а от Наказателния кодекс.

Препоръчано е да се приемат мерки за преодоляване на противоречията в практиката на съдиите, за което да бъдат уведомени писмено ИВСС и председателите на окръжните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във