Параграф22 Daily

Избори 2014

ВАС обяви за нищожни текстове от наредба на Столична община за налагане на глоби с фиш при паркиране

Върховният административен съд обяви за нищожни текстове за Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Това означава, че тя няма право да налага глоби с фиш при паркиране и движение на територията й. Решението по административно дело №10567 от 2021 г. е окончателно.

Предмет на процесната наредба са правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община.

Разпоредбите на чл. 133 и чл. 140, ал. 1 от нея предвиждат налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им. Върховните съдии обаче приемат, че Общинският съвет няма нормотворческа компетентност да регламентира налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им.

Съгласно чл. 39, ал. 2, изр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ, каквато не е наредбата на общината.

По делото е установено също така, че текстове от наредбата имат един и същ предмет на регулация с разпоредби от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Това е в противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове, тъй като тези отношения вече са уредени с нормативен акт от по-висока степен и поради това общинският съвет не разполага с компетентност да приеме разпоредби с такъв предмет. Съгласно чл. 8 ЗНА нормотворческата компетентност на общинските съвети се простира само до случаите, които не са уредени с нормативен акт от по-висока степен.

По изложените съображения разпоредбите на чл. 133 и чл. 140, ал. 1, 3 и 4 от наредбата на Столична община са нищожни и поради това трябва да бъдат отменени и обявени за нищожни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във