Параграф22 Daily

Новини

Поощриха следователя Вергил Богданов с „Личен почетен знак Първа степен – златен“ и с 1000 лв. поради пенсиониране

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Вергил Георгиев Богданов – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Вергил Богданов е поощрен по предложение от Александър Александров – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово и изпълняващ функциите административен ръководител. В предложението е посочено, че следовател Богданов има над 32 години юридически стаж като следовател.  Професионалната му кариера започва на 01.06.1988 г. в Следствения отдел към  ОУ на МВР – Габрово като следовател и последователно преминава през длъжностите „старши следовател“ и „началник отдел“, а след това заема длъжността „ръководител“ на Окръжен следствен отдел – Габрово и „директор“ на Окръжен следствен отдел – Габрово. От 20.05.200 г. до настоящия момент е завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово.

С решение на ВСС от 2005 г. Вергил Богданов е поощрен със „служебна благодарност“ и плакет, а през 2018 г. със заповед на главния прокурор е награден с отличие „Служебна благодарност“ за постигнати високи професионални резултати на ръководения от него ОСлО при Окръжна прокуратура – Габрово през 2017 г. В предложението е посочено, че следовател Богданов се е доказал като „образцов, изключително компетентен, прецизен, задълбочен,  аналитичен и високо квалифициран, безпристрастен, почтен, толерантен и справедлив магистрат“, както и че се ползва се с висок авторитет и доверие сред колегите си и обществото.

Обърнато е внимание, че при равна натовареност с колегите си, Вергил Богданов продължава да дава личен пример за възможността бързо и точно да изпълнява задълженията си като разследващ орган. През последните години е разследвал основно дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, като през годините трайно е постигал най-високите резултати в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово.

Прокурорската колегия на ВСС освободи поради навършване на 65-годишна възраст Вергил Георгиев Богданов от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура – Габрово, както и от длъжността „следовател“, считано от 5 октомври 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във